DOI: https://doi.org/10.30978/TB2018-3-53

Працездатність осіб, оперованих з приводу туберкульозу легень

I.D. Duzhiy, О.V. Kravets, V.A. Dmytruk, I.I. Rud

Анотація


Мета роботи — проаналізувати рівень інвалідності та втрати працездатності внаслідок оперативних втручань з приводу туберкульозу легень.

Матеріали та методи. Проаналізовано результати оперативного лікування у 343 хворих на туберкульоз легень. Хворим виконували такі види оперативних втручань: лобектомію, сегментарну резекцію легень, торакопластику, торакопластику в поєднанні з резекційними методами, плевректомію, пневмон­ектомію.

Результати та обговорення. Внаслідок втручання у 98 (28,6 %) хворих спостерігалося зниження або втрата працездатності зі встановленням групи інвалідності. 33 особи отримали ІІ, а 65 — ІІІ групу інвалідності. Після лобектомії інвалідність встановлено у 37 (10,8 %) хворих, після сегментарної резекції легень — у 16 (4,7 %), торакопластики — у 34 (9,9 %), торакопластики з сегментарною резекцією чи лобектомією — у 2 (0,6 %), плевректомії — у 2 (0,6 %), пневмонектомії — у 7 (2,0 %). Виконання пневмонектомії призвело до інвалідності у 100 % випадків, торакопластики — у 73,9 %, сегментарної резекції — у 21,1 %, лобектомії — у 24,5 %, плевректомії — у 9,1 %, торакопластики з лобектомією або сегментарною резекцією — у 4,9 %. Після операції не працювали 77 (78,5 %) осіб, працевлаштовані — 15 (15,4 %), навчалося — 6 (6,1 %).

Висновки. Внаслідок оперативного лікування з приводу туберкульозу легень повна втрата праце­здатності зі встановленням ІІ групи інвалідності мала місце у 9,6 % оперованих, часткова втрата праце­здатності (ІІІ група) — у 19,0 %. Симультанні оперативні втручання у плані реабілітації дають вищі результати, ніж резекційні.


Ключові слова


легеневий туберкульоз; оперативне лікування; працездатність; інвалідність

Повний текст:

PDF

Посилання


Garifullin ZR, Aminev KhK. Effektivnost’ khirurgicheskogo lecheniya bol’nykh lekarstvenno-ustoichivym tuberkulezom organov dykhaniya v zavisimosti ot kharaktera techeniya zabolevaniya. Tuberkulez i bolezni legkikh. 2009;7:41-46 (Rus).

Duzhyi ID. Khirurhiia tuberkulozu lehen ta plevry (Ukr). K. Zdorovia; 2003:560.

Duzhyi ID, Kravets OV. Kolapsokhirurhiia u likuvanni suchasnoho tuberkulozu lehen (Ukr). Sumy. Sumskyi derzhavnyi un-t; 2016:321.

Korpusenko IV. Primenenie maloinvazivnoi ekstraplevral’noi torakoplastiki u patsientov s dvukhstoronnim tuberkulezom legkikh. Novosti khirurgii. 2015;23(1):37-43 (Rus). doi: http://dx.doi.org/10.18484/2305-0047.2015.1.37.

Ipatov AV, Hondulenko NO, Panina SS, еt al. Pervynna invalidnist sered dorosloho naselennia ta naselennia pratsezdatnoho viku vnaslidok tuberkulozu v Ukraini za 2006 rik. Ukrainskyi visnyk medyko-sotsialnoi ekspertyzy. 2017;1(23):3-13 (Ukr).

Petrenko VI, Protsiuk RH. Problema tuberkulozu v Ukraini. Tuberkuloz, lehenevi khvoroby, VIL-infektsiia. 2015;2:16-28 (Ukr).

Polishchuk LM, Radaieva IM, Ustianska OV. Tuberkuloz - sotsialna problema v Ukraini. Molodyi vchenyi. 2017;11(51):92-95 (Ukr).

Ukrainskyi tsentr kontroliu za sotsialno nebezpechnymy khvorobamy ministerstva okhorony zdorov’ia Ukrainy: [Elektronnyi resurs]. http://ucdc. gov.ua/uploads/files/%D1 %8C%D0 %BE%D0 %B83.pdf(Ukr).

Cummings I., O’Grady J., Pai V, еt al. Surgery and tuberculosis. Curr Opin Pulm Med. 2012;18(3):241-245. doi:10.1097/MCP.0b013e3283521391.

Klotz LV, Lindner M, Hatz RA. Pulmonary tuberculosis - is surgery still necessary. Zentralbl Chir. 2015;140(1):36-42. doi:10.1055/s-0035-1546249.

Pomerantz BJ, Cleveland JC Jr, Olson HK, еt al. Pulmonary resection for multi-drug resistant tuberculosis. J Thorac Cardiovasc Surg. 2001;121(3):448-453. doi:10.1067/mtc.2001.112339.

Shiraishi Y, Katsuragi N, Kita H, еt al. Aggressive surgical treatment of multidrug-resistant tuberculosis. J Thorac Cardiovasc Surg. 2009;138(5):1180-1184. doi:10.1016/j.jtcvs.2009.07.018.

Takeda S, Maeda H, Hayakawa M, еt al. Current surgical intervention for pulmonary tuberculosis. Ann Thorac Surg. 2005;79(3):959-963. doi:10.1016/j.athoracsur.2004.09.007.

World Health Organization. Global Tuberculosis Report 2017. Geneva; 2017:262.

WHO Regional Office for Europe. The role of surgery in the treatment of pulmonary TB and multidrug- and extensively drug-resistant TB; 2014:17.

Zhang Y, Yew WW. Mechanism of drug resistance in Mycobacterium Tuberculosis: update 2015. Int J Tuberc Lung Dis. 2015;19(11):1276-1289. doi:10.5588/ijtld.15.0389.
© Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція, 2019
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2019