Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція http://tubvil.com.ua/ <p style="font-weight: bold; color: #404040; font-size: 100%; padding-top: 0;">Всеукраїнське спеціалізоване науково-практичне рецензоване видання для фтизіатрів, пульмонологів, терапевтів, інфекціоністів і торакальних хірургів, публікує результати фундаментальних досліджень у галузі фтизіатрії, пульмонології та інфектології, висвітлює науково-медичну і соціальну проблематику ВІЛ-інфекції/СНІД</p> <p>Заснований у 2010 році</p> <div class="aligncenter" style="width: 100%; height: 0; border-top: 1px solid #dddddd; font-size: 0;">-</div> <p><img src="http://tubvil.com.ua/public/site/images/lyubomyr87/usaid-path.jpg" alt="" width="277" height="48" /><br />Журнал опубліковано завдяки підтримці американського народу, наданої Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)</p> <div class="aligncenter" style="width: 100%; height: 0; border-top: 1px solid #dddddd; font-size: 0;">-</div> <p> </p> <table style="width: 547px;"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="126px"><img src="http://tubvil.com.ua/public/journals/481/petrenko_tub_redaktor.jpg" width="116" height="161" /></td> <td valign="bottom"><strong>Головний редактор:</strong> Василь Іванович Петренко, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фтизіатрії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, голова наглядової ради дитячої клінічної туберкульозної лікарні м. Києва, науковий консультант міжнародної організації «Програма оптимальних технологій в охороні здоров’я» (США).</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Засновники видання:</strong> Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (<a href="http://nmuofficial.com/" target="_blank" rel="noopener">nmuofficial.com</a>), Приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ».</p> <p style="margin-top: .3em;"><strong>Свідоцтво про державну реєстрацію:</strong> КВ № 16607-5079Р від 05.05.2010 р.</p> <p style="margin-top: .3em;"><strong>Видавець:</strong> ПП «ІНПОЛ ЛТМ».</p> <p style="margin-top: .3em;"><strong>Мова видання:</strong> українська, англійська.</p> <p style="margin-top: .3em;"><strong>Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук:</strong> Наказ МОН України від 17.03.2020 № 409 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Категорія "Б").</p> <p style="margin-top: .3em;">Журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних системах та спеціалізованих каталогах Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, Scientific Indexing Services, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef, 1findr, Dimensions, Scilit, Lens, Microsoft Academic, Naver, BASE, Worldcat, EuroPub, Sciencegate.</p> <p style="margin-top: .3em;">Журнал внесено до загальнодержавних баз даних «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, «Наукова періодика України». Матеріали публікуються в УРЖ «Джерело».</p> <p style="margin-top: .3em;">Статті, опубліковані в журналі «Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція», отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.</p> <p style="margin-top: .3em;"><strong>Періодичність виходу:</strong> 4 рази на рік.</p> <p><strong>ISSN:</strong> 2220-5071 (Print), 2522-1094 (Online).</p> <p><strong>DOI:</strong> 10.30978/TB.</p> <p style="margin-top: .3em;"><strong>Сайт:</strong> <a href="http://tubvil.com.ua">tubvil.com.ua</a></p> <div class="aligncenter" style="width: 100%; height: 0; border-top: 1px solid #dddddd; font-size: 0;">-</div> Private Enterprise INPOL LTM uk-UA Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція 2220-5071 Хірургічне лікування бронхолегеневих гнійно­запальних ускладнень унаслідок перенесеної коронавірусної інфекції — перший досвід http://tubvil.com.ua/article/view/241076 <p><em><strong>Мета роботи</strong></em> — ознайомити лікарів різних профілів з торакальною патологією у хворих на коронавірусну інфекцію.</p> <p><em><strong>Матеріали та методи.</strong></em> Від початку пандемії SARSCoV-2 на базі клінічного відділення хіругічного лікування туберкульозу та неспецифічних захворювань легень, ускладнених гнійно-септичними інфекціями, було проліковано 70 хворих, з яких у 39 (55,7 %) були зафіксовані різні бронхолегеневі гнійно-запальні ускладнення коронавірусної інфекції. </p> <p><em><strong>Результати та обговорення.</strong></em> Найчастішим бактеріальним ускладненням з боку органів дихання була емпієма плеври — 18 (46,1 %) випадків, неспецифічний випітний плеврит — у&nbsp;8&nbsp;(20,5&nbsp;%) хворих, абсцедуючі пневмонії та абсцеси — у&nbsp;13&nbsp;(33,3 %) хворих. <br>17 (94,4 %) хворим з емпіємою плеври була проведена відеоторакоскопічна (VATS) санація плевральної порожнини з полідренуванням і використанням у післяопераційному періоді тривалої активної аспірації. В 1 (5,6 %) випадку із-за вкрай тяжкого стану хворого проводилось лише дренування обох плевральних порожнин (цей випадок закінчився летально). Ще в 1&nbsp;випадку після проведення 2 санаційних VATS плевральної порожнини було виконано бронхоблокацію верхньодольового та проміжного бронхів правої легені з наступною активною аспірацією. Ефективність лікування склала 94,4 %. Летальність у зазначеній підгрупі склала 5,6 %.<br>Хворим із плевральним випотом, враховуючи потребу у швидкій диференційній діагностиці, проведено VATS-біопсію плеври. Усіх пацієнтів було виписано з одужанням.<br>У групі пацієнтів з абсцедуючими пневмоніями та абсцесами проводилась медикаментозна терапія. Після курсу консервативного лікування 4 (44,5 %) хворим проведено сублобарну резекцію при санованому абсцесі легені; 3 (33,3 %) хворим — лобектомію при наявності санованих залишкових порожнин великого розміру; 2 (22,2 %) хворим — часткову плевректомію з декортикацією лівої легені і сублобарною резекцією нижньої частки лівої легені. Консервативна терапія була успішною лише в 4 (30,7 %)пацієнтів. Усі 13 хворих були виписані з одужанням або поліпшенням. Загальна ефективність лікування склала 97,4 %, а загальна летальність — 2,6 %.<br>Відеотораскоскопічне лікування було ефективним у 25 (64,1 %) хворих з емпіємою плеври та неспецифічним плевритом, а також у 4 (16 %) хворих дало змогу стабілізувати стан пацієнта та провести резекційне оперативне втручання.</p> <p><em><strong>Висновки.</strong> </em>Гнійно-деструктивні ускладнення з боку органів дихання при коронавірусній інфекції мають причинно-наслідкову складову, а тому своєчасний вплив на всі ланки патогенезу може значно знизити їхній рівень. Перевагу при ускладненому перебігу коронавірусної інфекції слід надавати відеоторакоскопічним втручанням. Високий рівень діагностики (25,4 %) супутньої патології органів грудної клітки може свідчити про низький рівень профілактичної медицини в державі.</p> М.С. Опанасенко Б.М. Конік С.М. Білоконь О.В. Терешкович С.М. Шалагай Л.І. Леванда М.І. Калениченко В.Б. Бичковський В.І. Лисенко М.Ю. Шамрай Авторське право (c) 2021 2021-10-01 2021-10-01 3 7 14 10.30978/TB2021-3-7 Гематологічні та біохімічні особливості при туберкульозному та бактеріальному лімфаденітах у дітей http://tubvil.com.ua/article/view/241100 <p><em><strong>Мета роботи</strong></em> — удосконалити підходи до диференційної діагностики бактеріальних та специфічних туберкульозних лімфаденітів у дітей шляхом виявлення особливостей гематологічних та біохімічних показників крові. </p> <p><em><strong>Матеріали та методи.</strong></em> Під наглядом перебували 45 дітей віком від 1 до 5 років зі збіль­шенням лімфатичних вузлів (ЛВ), що проходили лікування в хірургічному відділенні Одеської об­­ласної дитячої клінічної лікарні з 2017 до 2018 р. Пацієнтам оцінювали загальний стан, а також було здійснено забір крові для загального та біохімічного досліджень. Додатково розраховували інтегральні гематологічні індекси імунологічної толерантності організму, а саме індекс співвідношення нейтрофілів і лімфоцитів (ІСНЛ), індекс співвідношення лімфоцитів і моноцитів (ІСЛМ), індекс співвідношення нейтрофілів і моноцитів (ІСНМ), індекс співвідношення лімфоцитів та еозинофілів (ІСЛЕ). Для порівняння з нормою використовували дані цих показників, встановлені у здорових дітей. </p> <p><em><strong>Результати та обговорення.</strong> </em>Усіх хворих було поділено на 2 клінічні групи. До 1-ї групи (КГ-1) увійшли 25 дітей з лімфаденітом, що виник унаслідок вакцинації БЦЖ, до 2-ї (КГ-2) — 20 пацієнтів з гострим гнійним лімфаденітом. У ході дослідження було встановлено, що стан 75 % дітей КГ-2 був тяжчим, ніж у КГ-1, що клінічно виявлялося вираженими симптомами інтоксикації та місцевими явищами ураження ЛВ.<br>Оцінювання загального аналізу крові показало, що середня кількість лейкоцитів при специфічному лімфаденіті в більшості (80,8 %) пацієнтів була в межах норми, при гнійному у 71,4 % дітей загальна кількість лейкоцитів мала тенденцію до зростання. Обчислення гематологічних індексів виявили зменшення ІСНЛ, причому при БЦЖ-лімфаденіті він знизився удвічі (до 0,96) порівняно з бактеріаль­ним лімфаденітом (до 1,88), що вказувало на підвищення специфічної імунологічної реактивності в дітей КГ-1. ІСНМ у більшості хворих залишався низьким протягом усього захворювання. Це свідчить про своєчасну активацію макрофагальної системи захисту організму. ІСЛМ при туберкульозному лімфаденіті зростав, при бактеріальному, навпаки, зменшувався вдвічі, що спричинено більш ранньою мобілізацією лімфоцитів як ефекторної ланки імунітету в дітей із БЦЖ-лімфаденітом. ІСЛЕ при всіх формах захворювання мав тенденцію до зростання, що свідчило про переважання реакції гіперчутли­вості уповільненого типу в дітей обох груп. <br>Аналіз біохімічних показників крові у пацієнтів обох клінічних груп віддзеркалював інтоксикаційні вияви, але не показав чітких розбіжностей у дітей з бактеріальним та туберкульозним лімфаденітами.</p> <p><em><strong>Висновки.</strong></em> При специфічному ураженні ЛВ, на відміну від неспецифічного, відмічається клініко-лабораторна картина з відсутністю вираженої лейкоцитарної реакції. Визначення індексів співвідно­шення лейкоцитів крові дає можливість глибше оцінити рівень імунологічної реактивності та загальний стан дитини, що підвищує інформативну цінність клінічного аналізу крові. Аналіз біохімічних по­­казників крові у хворих на специфічний та неспецифічний лімфаденіт хоч і не має специфічної ди­­ференційно-діагностичної цінності, проте є важливим компонентом оцінювання якості лікування та стану пацієнта в цілому.</p> Л.П. Омельян Н.А. Мацегора Авторське право (c) 2021 2021-10-01 2021-10-01 3 15 21 10.30978/TB2021-3-15 Ускладнення інвазивних методів діагностики синдрому легеневої дисемінації, їхня профілактика і лікування http://tubvil.com.ua/article/view/241108 <p><em><strong>Мета роботи</strong></em> — вивчити можливі ускладнення, які виникають у разі застосування інвазивних методів діагностики синдрому легеневої дисемінації, розробити заходи, спрямовані на їхню профілактику та лікування.</p> <p><em><strong>Матеріали та методи.</strong> </em>Проаналізовано дані 216 пацієнтів, у яких для діагностики синдрому легеневої дисемінації використовували інвазивні методи. Пацієнтів розділено на 3 групи залежно від виду біопсії: І група — 143 хворі, у яких використано відеоторакоскопічну (VATS) біопсію легені; ІІ група — 64 хворі, у яких було виконано трансбронхіальну біопсію легень під ультразвуковим контролем (endobronchial ultrasound transbronchial biopsy of lung) (EBUS TBBL); ІІІ група — 9 хворих, яким було виконано відкриту біопсію. Ускладнення в І&nbsp;групі — 12 (8,4 %), у ІІ — 5 (7,8 %), у ІІІ — 2 (22,2 %), разом&nbsp;— 19 (8,8 %). Серед ускладнень — надрив легені, нагноєння ран, тривале недорозправлення легені, прогресування захворювання, пневмоторакс, кровохаркання, дихальна недостатність, інтраплевральна кровотеча.</p> <p><em><strong>Результати та обговорення.</strong></em> На основі отриманих даних нами запропоновано методи профілактики ускладнень: рентгенографію органів грудної порожнини в першу добу після біопсії; корекцію антиагрегантної терапії; ретельний відбір хворих для біопсії з урахуванням віку, супутньої патології, приймання фармпрепаратів, анамнезу.</p> <p><em><strong>Висновки.</strong></em> Біопсія легень при синдромі легеневої дисемінації є безпечним видом діагностики з низьким рівнем ускладнень — 8,8 %. <br>Найменш травматичним методом є трансбронхіальна біопсія легені під ультразвуковим контролем. За неможливості проведення трансбронхіальної біопсії легені або в разі неінформативності отриманого матеріалу як наступний етап застосовують відеоасистовану біопсію легень. <br>Відкриту біопсію слід розглядати в останню чергу і лише за суворими показаннями. Важливий правильний вибір методу біопсії з урахуванням віку, анамнезу, отримуваних препаратів.</p> С.М. Шалагай М.С. Опанасенко Б.М. Конік О.В. Терешкович В.І. Лисенко Л.І. Леванда Авторське право (c) 2021 2021-10-01 2021-10-01 3 22 29 10.30978/TB2021-3-22 Особливості імунного статусу хворих на мультирезистентний туберкульоз легень після застосування режимів лікування з бедаквіліном та лінезолідом http://tubvil.com.ua/article/view/239330 <p><em><strong>Мета роботи</strong> </em>— дослідити імунометаболічний гомеостаз у хворих із новими та повторними випадками деструктивних форм мультирезистентного туберкульозу (МРТБ) легень після застосування режимів лікування з бедаквіліном і лінезолідом.</p> <p><em><strong>Матеріали та методи.</strong> </em>Проведено клініко-лабораторне обстеження 175 осіб, хворих на МРТБ легень (89 хворих із новими випадками та 86 хворих із повторними випадками деструктивних форм МРТБ). Обстеження проводили до лікування та після застосування режимів лікування з бедаквіліном і лінезолідом. <br />У всіх обстежених осіб визначали кількість лейкоцитів (L), підраховували лейкоцитарну формулу, вміст популяцій і субпопуляцій лімфоцитів із використанням моноклональних антитіл до CD3<sup>+</sup>, CD4<sup>+</sup>, CD8<sup>+</sup>, CD19<sup>+</sup>, CD23<sup>+</sup>, CD56<sup>+</sup> у реакції непрямої імунофлюоресценції з антитілами, міченими ФІТС. Кількісне визначення імуноглобулінів проводили методом радіальної імунодифузії в гелі. Рівень ЦІК визначали спектрофотометричним методом за преципітацією в поліетиленгліколі.</p> <p><em><strong>Результати та обговорення.</strong></em> У хворих із новими випадками деструктивних форм МРТБ легень до лікування виявлено реакції гіперчутливості першого та четвертого типів, виражену активацію гуморальної та кілерної ланок імунітету. У хворих із повторними випадками деструктивних форм МРТБ до лікування наявні виражені реакції гіперчутливості четвертого типу та активація гуморальної та кілерної ланок імунітету. <br />У хворих із новими випадками деструктивних форм МРТБ легень після застосування режимів лікування з бедаквіліном і лінезолідом наявні реакції гіперчутливості першого та четвертого типів, активація гуморальної та кілерної ланок імунітету. У хворих із повторними випадками деструктивних форм МРТБ після застосування режимів лікування з бедаквіліном і лінезолідом виявлено виражену реакцію гіперчутливості першого типу та активацію кілерної та гуморальної ланок імунітету.</p> <p><em><strong>Висновки.</strong></em> У хворих із новими випадками деструктивних форм МРТБ легень до лікування виявлено Т-клітинний імунодефіцит, що виражається зниженням рівня Т-лімфоцитів (в 1,7 разу відносно показника норми) та Т-хелперів (удвічі нижче норми). У хворих із повторними випадками деструктивних форм МРТБ до лікування виявлено Т-клітинний імунодефіцит із вираженим зниженням рівня Т-лімфоцитів (в 1,8 разу від показника норми) та Т-хелперів (в 1,8 разу нижче норми). У хворих із новими випадками деструктивних форм МРТБ після застосування режимів лікування з бедаквіліном і лінезолідом виявлено активацію Т-клітинної ланки імунітету за рахунок зростання рівня Т-супресорів. У хворих із повторними випадками деструктивних форм МРТБ легень після застосування режимів лікування з бедаквіліном і лінезолідом виявлено Т-клітинний імунодефіцит за рахунок зниженого вмісту Т-лімфоцитів (в 1,5 разу нижче за норму), а саме Т-хелперів (в 1,9 разу нижче за норму).</p> Н.Є. Лаповець О.А. Ткач І.Л. Платонова Л.Є. Лаповець В.М. Акімова Авторське право (c) 2021 Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція 2021-10-01 2021-10-01 3 30 35 10.30978/TB2021-3-30 Аналіз сучасних анестезіологічних підходів в ендоскопічній фтизіохірургії http://tubvil.com.ua/article/view/241150 <p><em><strong>Мета роботи</strong></em> — проаналізувати сучасні анестезіологічні підходи та їхнє використання в ендоскопічній фтизіохірургії.</p> <p><em><strong>Матеріали та методи.</strong> </em>Протягом 2008—2021 рр. нами виконано 133 ВАТС-резекції легень хворим на туберкульоз, серед яких: атипова сегментектомія — 29 (21,6 %), типова сегментектомія — 49 (36,9 %), лобектомія склала 49 (36,9 %) випадків, білобектомія — 2 (1,5 %), пульмонектомія — 4 (3,1 %) випадки. <br>Хворих з діагнозом вперше діагностований туберкульоз було 62 (46,3 %), з туберкульозом із множинною лікарською стійкістю — 45 (34,4 %) і з туберкульозом із широкою лікарською стійкістю — 26 (19,3&nbsp;%). Однолегенева вентиляція легень здійснювалася шляхом ендобронхіальної інтубації головного бронха контрлатеральної легені з використанням двопросвітної трубки (ДПІТ) у 115 (86,4 %) пацієнтів, у 15 (11,3 %) випадках — однопросвітною трубкою (ОПІТ) та у 3 (3,1 %) виконували інтубацію трахеї.</p> <p><em><strong>Результати та обговорення.</strong> </em>Застосування ДПІТ дало змогу зменшити тривалість оперативного втручання на 20—25 % порівняно з використанням ОПІТ чи інтубації трахеї. При використанні ДПІТ досягався стабільніший, швидший та кращий колапс легені, що своєю чергою сприяло зменшенню травматизації її паренхіми за рахунок відсутності потреби в додаткових інструментальних діях з боку хірургів.<br>Інтраопераційна крововтрата при застосуванні ДПІТ склала (75,4 ± 38,7) та (112,6 ±51,8) мл при ОПІТ з інтубацією головного бронха контрлатеральної легені і (184,3 ± 89,8) мл — при інтубації трахеї, що багато в чому пояснюється візуалізацією та комфортністю умов роботи хірургічної бригади.<br>У відновленні витрат дотримуємося рестриктивних інфузійних підходів, що дає змогу уникнути перевантаження малого кола кровообігу, а отже, зменшити кількість легеневих ускладнень. Якісний склад інтраопераційної інфузійної програми включав кристалоїдні та колоїдні розчини. Кількісне співвідношення при інтубації ДПІТ склало 3 : 0,5, при ОПІТ — 3 : 1. Потреба в трансфузії компонентів крові була лише при інтубації трахеї. </p> <p><em><strong>Висновки.</strong></em> Найважливішим завданням сучасної анестезіології в ендоскопічній фтизіохірургії є підвищення безпеки пацієнта під час оперативного втручання. Визначальними технологіями анестезіологічного захисту при цьому мають бути такі категорії: засоби та методики загальної анестезії; методики респіраторного забезпечення та технічні засоби їхнього застосування; повноцінний інтраопераційний моніторинг вітальних функцій.</p> Л.І. Леванда М.Ю. Шамрай М.С. Опанасенко В.І. Лисенко О.В. Терешкович Б.М. Конік О.Д. Шестакова С.М. Шалагай С.М. Білоконь Авторське право (c) 2021 2021-10-01 2021-10-01 3 36 42 10.30978/TB2021-3-36 Ефективність застосування імуноглобуліну G у хворих на лікарсько-­стійкий туберкульоз у поєднанні з ВІЛ з рівнем СD4+­-лімфоцитів від 200 до 50 кл/мкл за даними біохімічних досліджень http://tubvil.com.ua/article/view/241180 <p><em><strong>Мета роботи</strong></em> — вивчити ефективність проведення імуноглобулінотерапії у хворих на ко-інфекцію туберкульоз з лікарською стійкістю (ЛС-ТБ)/ВІЛ при рівні СD4<sup>+</sup>-лімфоцитів від 200 до 50 кл/мкл на підставі дослідження динаміки біохімічних показників.</p> <p><em><strong>Матеріали та методи.</strong> </em>У дослідженні брали участь 52 пацієнти віком від 20 до 55 років, середній вік склав (37,2 ± 7,8) року. Усі хворі були ВІЛ-позитивними з лабораторно підтвердженим ЛС-ТБ зі стійкістю мікобактерії до препаратів першого та другого ряду. Хворих на ЛС-ТБ/ВІЛ було розпо­ділено на: групу 1 (контрольна) — 26 хворих на ЛС-ТБ/ВІЛ, що отримували стандартне лікування антимікобактеріальними препаратами (АМБП) другого ряду та антиретровірусну терапію (АРВТ); групу 2 (основна) — 26 хворих на ЛС-ТБ/ВІЛ, що отримували також стандартне лікування АМБП другого ряду та АРВТ, доповнені комплексною терапією внутрішньовенним імуно­глобуліном G (IgG). </p> <p><em><strong>Результати та обговорення.</strong></em> На тлі проведеного лікування динаміка змін біохімічних показників була такою: у пацієнтів контрольної групи, уже після перших 2 тиж приймання АМБП, відбувалося збільшення інтоксикаційного навантаження на органи гепатобіліарної та сечовидільної систем, що призводило, з одного боку, до дисфункції печінки з гіпербілірубінемією, підвищення активності транс­аміназ, реакції тимолового помутніння, а з іншого — до розвитку ниркової недостатності з гіперкреати­нінемією, гіперурикемією, азотемією й олігурією. Унаслідок цього своєчасне призначення АРВТ (через 2 тиж після АМБП) у 19 (73,1 %) хворих було неможливим та здійснювалося набагато пізніше бажаних термінів (через 2—3 міс). <br>Лікування хворих на коморбідну патологію ЛС-ТБ/ВІЛ, яке на тлі комплексної терапії містило внутрішньовенний IgG, супроводжувалося позитивною клінічною та лабораторною динамікою, що створювало умови для залучення АРВТ вже після 2-го тижня комплексної терапії згідно з розробленим методом лікування.</p> <p><em><strong>Висновки.</strong></em> Використання імунологічно спрямованого лікування внутрішньовенним IgG дало мож­ливість успішно призначати АРВТ хворим основної групи вже через 2 тиж від початку приймання АМБТ, що є вельми доцільним для запобігання побічним реакціям, підвищення ефективності лікування та зменшення показників летальності у хворих на коморбідну патологію ЛС-ТБ/ВІЛ у стані глибокої імуносупресії.</p> Н.А. Мацегора А.В. Капрош Авторське право (c) 2021 2021-10-01 2021-10-01 3 43 50 10.30978/TB2021-3-43 Сучасний підхід до діагностики туберкульозного спондиліту (огляд літератури) http://tubvil.com.ua/article/view/239505 <p><em><strong>Мета роботи</strong></em> — провести системний аналіз наукової літератури щодо сучасного стану діагностики хворих на туберкульозний спондиліт (ТС) та визначити перспективи вдосконалення діагностики цього захворювання. </p> <p><em><strong>Матеріали та методи.</strong></em> Для проведення зазначеної роботи нами проаналізовано 118 літературних джерел з бази <em>PubMed</em> за записами <em>Diagnosis of extrapulmonary tuberculosis. Diagnosis of tuberculous</em> <em>spondylitis</em> та 26 із них обрано для докладного вивчення. </p> <p><em><strong>Результати та обговорення.</strong></em> Було з’ясовано, що ТС є найтяжчою клінічною формою кістково-суглобового туберкульозу (КСТ), яка становить серйозну медико-соціальну проблему. Відсоток діагностичних помилок при ТС дуже високий, і рівень його за останні десятиліття має явну тенденцію до підвищення.Діагностична пауза при цьому захворюванні, як правило, триває не менше трьох місяців. Клініко-рентгенологічні дослідження є найбільш доступними і широко застосовуються в світі, є основою для встановлення діагнозу КСТ. З позиції доказової медицини, верифікований (доведений) діагноз КСТ повинен базуватися на даних бактеріологічного та гістологічного дослідження патологіч­ного матеріалу. <br />Досить часто перебіг ТС супроводжується явищами патоморфозу, що суттєво ускладнює диференцій­ну діагностику. У наукових публікаціях недостатньо уваги приділено питанням етіологічної діагностики захворювання, а традиційні методи клініко-променевих досліджень мають значний відсоток діагностичних помилок. </p> <p><em><strong>Висновки.</strong></em> Діагностика ТС у сучасних умовах переважно відбувається на пізніх стадіях (у запущеній формі), що зумовлює суттєві труднощі в лікуванні цієї категорії пацієнтів. <br />Доцільно вдосконалювати методи етіологічної діагностики ТС з наступними дослідженнями чутливості збудника захворювання до антибактеріальних препаратів, що є однією з головних умов успішного лікування.</p> Г.Г. Голка В.В. Веснін В.В. Бурлака А.О. Олійник О.Г. Фадєєв Е.Ю. Фролова–­Романюк Авторське право (c) 2021 Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція 2021-10-01 2021-10-01 3 51 57 10.30978/TB2021-3-51 Матеріали IX Наукового симпозіуму «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення. Міжнародна пульмонологічна школа» http://tubvil.com.ua/article/view/241197 Упорядник Л.А. Грищук Авторське право (c) 2021 2021-10-01 2021-10-01 3 90 108 10.30978/TB2021-3-90 Консолідовані настанови ВООЗ із туберкульозу. Модуль 2: Скринінг. Систематичний скринінг на туберкульоз http://tubvil.com.ua/article/view/241188 Всесвітня Організація Охорони Здоров’я Переклад ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Авторське право (c) 2021 2021-10-01 2021-10-01 3 58 81 Каталог мутацій мікобактерій туберкульозного комплексу та їхніх асоціацій з медикаментозною резистентністю http://tubvil.com.ua/article/view/241194 Всесвітня Організація Охорони здоров’я Переклад ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Авторське право (c) 2021 2021-10-01 2021-10-01 3 82 89 До 150-ї річниці від дня народження видатного лікаря-фтизіатра, першого завідувача кафедри туберкульозу Київського медичного інституту, доктора медичних наук, професора Давида Яковича Епштейна http://tubvil.com.ua/article/view/240993 <p>-</p> Підготував В.І. Петренко Авторське право (c) 2021 2021-10-01 2021-10-01 3 5 6 10.30978/TB2021-3-5