Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція http://tubvil.com.ua/ <p style="font-weight: bold; color: #404040; font-size: 100%; padding-top: 0;">Всеукраїнське спеціалізоване науково-практичне рецензоване видання для фтизіатрів, пульмонологів, терапевтів, інфекціоністів і торакальних хірургів, публікує результати фундаментальних досліджень у галузі фтизіатрії, пульмонології та інфектології, висвітлює науково-медичну і соціальну проблематику ВІЛ-інфекції/СНІД</p> <p>Заснований у 2010 році</p> <div class="aligncenter" style="width: 100%; height: 0; border-top: 1px solid #dddddd; font-size: 0;">-</div> <p><img src="http://tubvil.com.ua/public/site/images/lyubomyr87/usaid-path.jpg" alt="" width="277" height="48" /><br />Журнал опубліковано завдяки підтримці американського народу, наданої Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)</p> <div class="aligncenter" style="width: 100%; height: 0; border-top: 1px solid #dddddd; font-size: 0;">-</div> <p> </p> <table style="width: 547px;"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="126px"><img src="http://tubvil.com.ua/public/journals/481/petrenko_tub_redaktor.jpg" width="116" height="161" /></td> <td valign="bottom"><strong>Головний редактор:</strong> Василь Іванович Петренко, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фтизіатрії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, голова наглядової ради дитячої клінічної туберкульозної лікарні м. Києва, науковий консультант міжнародної організації «Програма оптимальних технологій в охороні здоров’я» (США).</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Засновники видання:</strong> Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (<a href="http://nmuofficial.com/" target="_blank" rel="noopener">nmuofficial.com</a>), Приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ».</p> <p style="margin-top: .3em;"><strong>Свідоцтво про державну реєстрацію:</strong> КВ № 16607-5079Р від 05.05.2010 р.</p> <p style="margin-top: .3em;"><strong>Видавець:</strong> ПП «ІНПОЛ ЛТМ».</p> <p style="margin-top: .3em;"><strong>Мова видання:</strong> українська, англійська.</p> <p style="margin-top: .3em;"><strong>Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук:</strong> Наказ МОН України від 17.03.2020 № 409 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Категорія "Б").</p> <p style="margin-top: .3em;">Журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних системах та спеціалізованих каталогах Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, Scientific Indexing Services, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef, 1findr, Dimensions, Scilit, Lens, Microsoft Academic, Naver, BASE, Worldcat, EuroPub, Sciencegate.</p> <p style="margin-top: .3em;">Журнал внесено до загальнодержавних баз даних «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, «Наукова періодика України». Матеріали публікуються в УРЖ «Джерело».</p> <p style="margin-top: .3em;">Статті, опубліковані в журналі «Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція», отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.</p> <p style="margin-top: .3em;"><strong>Періодичність виходу:</strong> 4 рази на рік.</p> <p><strong>ISSN:</strong> 2220-5071 (Print), 2522-1094 (Online).</p> <p><strong>DOI:</strong> 10.30978/TB.</p> <p style="margin-top: .3em;"><strong>Сайт:</strong> <a href="http://tubvil.com.ua">tubvil.com.ua</a></p> <div class="aligncenter" style="width: 100%; height: 0; border-top: 1px solid #dddddd; font-size: 0;">-</div> Private Enterprise INPOL LTM uk-UA Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція 2220-5071 Порівняльна характеристика епідеміологічної ситуації щодо хіміорезистентного туберкульозу у Німеччині та Україні http://tubvil.com.ua/article/view/247052 <p><strong>Мета роботи</strong> — порівняти епідеміологічну ситуацію з хіміорезистентним туберкульозом у Німеччині та Україні й окремо проаналізувати характер та особливості хіміорезистентного туберкульозу у 192 пацієнтів, які лікувалися у Тернопільському обласному протитуберкульозному диспансері в Україні протягом 2017—2018 рр.</p> <p><strong>Матеріали та методи.</strong> Для вивчення порівняльних характеристик епідеміологічної ситуації з хіміорезистентним туберкульозом у Німеччині та Україні використано сучасні літературні джерела з пошуковим запитом «епідеміологічна ситуація з хіміорезистентним туберкульозом у Німеччині», «епідеміологічна ситуація з хіміорезистентним туберкульозом в Україні». Окремо було проведено ретроспективне когортне дослідження. Проаналізовано характер та особливості перебігу хіміорезистентного туберкульозу у 192 пацієнтів, які проходили лікування в Тернопільському обласному протитуберкульозному диспансері протягом 2017—2018 рр.</p> <p><strong>Результати та обговорення.</strong> Аналіз літературних джерел показав, що туберкульоз з мультирезистентністю (МРТБ) трапляється в Німеччині порівняно рідко, близько 100 випадків щорічно. У&nbsp;цілому епідеміологічна ситуація з МРТБ була стабільною з початку статистичного обліку захворювання у 2002 р. У 2013 р. найбільша частка МРТБ була зареєстрована на рівні 3,3 %. Детальний аналіз даних повідомлень показує, що на ситуацію з туберкульозом у Німеччині переважно впливають міграційні переміщення та демографічні зміни населення. <br>Попри загальну позитивну епідеміологічну тенденцію, тягар туберкульозу в Україні залишається значним. Згідно з останніми оцінками ВООЗ на 2018 р., захворюваність на туберкульоз у країні (нові випадки та рецидиви) є четвертим найвищим показником серед 53 країн Європейського регіону ВООЗ. Щоб вирішити ситуацію, зменшити поширеність туберкульозу, збільшити масштаби раннього виявлення туберкульозу та діагностики і забезпечити ефективне лікування, Україна у 2019 р. прийняла Державну стратегію розвитку протитуберкульозної допомоги населенню на 2020—2023 рр. <br>Окремо проведено аналіз 192 пацієнтів з когорти МРТБ/ШЛС­ТБ у протитуберкульозному диспансері в Тернополі (Україна) у 2017—2018 рр. Встановлено, що в характері чутливості мікобактерій до протитуберкульозних препаратів переважали випадки МРТБ — 57,3 %. Вперше діагностованих випадків було 52,6 %, рецидивів — 46,4 %. Деструкцію в легенях виявлено у 71,9 % хворих. 111&nbsp;(57,8&nbsp;%) пацієнтів успішно вилікувано, а 81 (42,2 %) мав погані результати лікування або був втрачений для подальшого спостереження.</p> <p><strong>Висновки.</strong> Епідеміологічна ситуація з туберкульозом у Німеччині стабільна та покращується. Попри загальну позитивну епідеміологічну тенденцію, тягар туберкульозу в Україні залишається значним. У 2018 р. захворюваність на туберкульоз у країні (нові випадки та рецидиви) становила 80 на 100 тис. населення. В Україні протягом періоду 2015—2018 рр. частка випадків «пре­ШЛС­ТБ» та ШЛС­ТБ зросла з 47,4 до 51,3 %. Серед пацієнтів з хіміорезистентним туберкульозом переважає МРТБ (57,3 %) з деструкцією в легенях, і лише 57,8 % лікувались ефективно.</p> І. Фрізен Т. Ульріхс Л. Грищук Г. Сатурська Авторське право (c) 2021 2021-12-15 2021-12-15 4 27 35 10.30978/TB2021-4-27 Епідеміологічні тенденції щодо туберкульозу в Україні на початку пандемії CОVID­-19 http://tubvil.com.ua/article/view/247145 <p><strong>Objective</strong> — to examine the tendencies of the epidemiological situation on tuberculosis in Ukraine at the beginning of the COVID-19 pandemic in 2020. </p> <p><strong>Materials and methods.</strong> The analysis of the data of official statistics in 2015—2020, a survey of 157&nbsp;medical experts and a telephone questionnaire survey of 69 residents of the Volyn region.</p> <p><strong>Results and discussion.</strong> It was established that the disease of COVID-19 has found its imprint on the epidemiological situation of tuberculosis and on the functioning of the TB care service. In 2020, the rate of decline in the incidence of pulmonary and extrapulmonary tuberculosis was significantly more intensive than in previous years. However, the incidence of tuberculosis among contacts with bacterial excretion in tuberculosis foci increased 1.85 times in each year. The frequency of tuberculosis recurrences is steadily decreasing.<br>The prevalence and mortality from all forms of active tuberculosis among the entire population of Ukraine has a tendency similar to a decrease in morbidity.<br>The effectiveness of treatment of patients of all categories is proportional to the severity of the tuberculosis process, but still insufficient. Mortality in TB care institutions increased in the previous year against the decrease of this indicator in previous years. Against the background of the inaccessibility of the population to TB care, day hospitals are underused, and the sanatorium network needs to be reorganized. The surgical method of treatment of patients is extremely insufficiently realized.</p> <p><strong>Conclusions.</strong> The dispensary contingent of TB care institutions is decreasing every year. There is a reduction in the infrastructure of the TB care service, and in each year, the largest reduction was in the bed stock of TB care institutions and sanatoriums, as well as a decrease in the number of TB doctors.</p> Ю.М. Валецький Р.О. Валецька Л.А. Грищук М.І. Сахелашвілі В.М. Загорулько К.Д. Мажак С.М. Пахарчук Л.Я. Патракеєва Авторське право (c) 2021 2021-12-15 2021-12-15 4 36 42 10.30978/TB2021-4-36 Презентація та впровадження результатів власного наукового дослідження — практичний підхід http://tubvil.com.ua/article/view/247037 <p>Під час навчання в аспірантурі майбутні доктори філософії (PhD) повинні оволодіти широким колом навичок навчально-­методичної та дослідницької діяльності, що відповідають світовим і європейським академічним стандартам. Зокрема, здобувачі наукового ступеня «доктор філософії» повин­ні оволодіти теоретичними знаннями, достатніми для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-­інноваційної діяльності, набути універсальних навичок дослідника, серед яких — навички усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, організації та проведення навчальних занять, управління науковими проєктами та/або внесення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності.</p> <p><strong>Мета роботи</strong> — узагальнити інформацію про актуальність дисципліни «Презентація та впровад­ження результатів власного наукового дослідження» та виділити практичні підходи до її викладання.</p> <p><strong>Матеріали та методи.</strong> Аналіз та узагальнення інформації чинних документів, що регулюють освітній процес здобувачів наукового ступеня «доктор філософії» за медичними спеціальностями, та літературних джерел на тему презентації та впровадження результатів дисертаційних досліджень.</p> <p><strong>Результати та обговорення.</strong> Навчальна дисципліна «Презентація та впровадження результатів власного наукового дослідження» є важливою складовою підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я». У рамках вивчення зазначеної дисципліни здобувачі освіти засвоюють поняття інноваційного процесу та інноваційної діяльності науковця, знайомляться з основами охороноспроможності результатів власного наукового дослідження та сучасними аспектами технологій патентно-інформаційного пошуку, отримують навички презентації результатів власного наукового дослідження із застосуванням різних форм новітніх інформаційних технологій та впровадження в практику охорони здоров’я і навчальний процес результатів власного наукового дослідження. </p> <p><strong>Висновки.</strong> Засвоєння теоретичного матеріалу та відпрацювання практичної частини програми дисципліни «Презентація та впровадження результатів власного наукового дослідження» забезпечують набуття аспірантами відповідних інтегральних, загальних та спеціальних компетентностей та формування інтегративних кінцевих програмних результатів навчання, необхідних для подальшої професійної діяльності майбутнього доктора філософії.</p> Л.Д. Тодоріко О.В. Підвербецька О.Я. Підвербецький Н.І. Зорій Я.І. Тодеріка Авторське право (c) 2021 2021-12-15 2021-12-15 4 21 26 10.30978/TB2021-4-21 Лікування хворих на туберкульоз із множинною та широкою лікарською стійкістю залежно від складу індивідуалізованих режимів: безпосередні та віддалені результати http://tubvil.com.ua/article/view/246809 <p><strong>Мета роботи</strong> — вивчити ефективність лікування хворих на туберкульоз із множинною лікарською стійкістю (МЛС-ТБ) та туберкульоз із пре-широкою та широкою лікарською стійкістю (пре-ШЛС/ШЛС-ТБ) залежно від складу індивідуалізованих режимів лікування (ІРЛ).</p> <p><strong>Матеріали та методи.</strong> У проспективне обсерваційне дослідження було включено 566 хворих на МЛС/пре-ШЛС та ШЛС-ТБ протягом 2016—2020 рр. на наукових клінічних базах ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України» та КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради». Хворим призначали індивідуалізовані режими лікування у випадках, якщо не можна було призначати короткі (стандартні або модифіковані) режими. Хворих поділили на групи порівняння: 469 із них лікували режимами антимікобактеріальної терапії (АМБТ) із бедаквіліном та іншими ефективними антимікобактеріальними препаратами (АМБП) груп А—С (без деламаніду) — група 1 і 97 хворих проліковано із включенням двох нових АМБП (бедаквілін та деламанід) до складу режиму — група 2.</p> <p><strong>Результати та обговорення.</strong> Незалежно від використання чи ні в індивідуалізованому режимі деламаніду додатково до бедаквіліну та інших препаратів, підібраних до схеми за рекомендаціями ВООЗ, «ефективне лікування» було встановлено у 91,3 проти 88,6 % пацієнтів. У віддаленому періоді (6-місячний — 4-річний період спостереження) не виникло жодного рецидиву захворювання незалежно від складу режиму. Втрата ефективності лікування відбувалась за рахунок померлих не від туберкульозу та втрачених для подальшого спостереження. </p> <p><strong>Висновки.</strong> Для високої ефективності лікування індивідуалізовані режими мають включати бедаквілін та лінезолід із групи А, а для раніше неефективно лікованих хворих в обов’язковому порядку — клофазимін та карбапенеми (можливість включити в ІРЛ 4 та більше ефективних АМБП). Для хворих із резистентністю до фторхінолонів лікування має включати деламанід. </p> Ю.І. Фещенко Н.А. Литвиненко Н.В. Гранкіна М.В. Погребна Ю.О. Сенько Л.М. Процик Р.Л. Любевич Авторське право (c) 2021 2021-12-15 2021-12-15 4 7 15 10.30978/TB2021-4-7 Вплив амбулаторного лікування вперше діагностованого туберкульозу легень на розвиток сімейного туберкульозу (епідемічна ситуація) http://tubvil.com.ua/article/view/247036 <p>Захворюваність на туберкульоз у нашій країні, за статистичними даними, нібито має тенденцію до зниження. Проте потрібно пам’ятати, що із цифрових даних виключено показники АР Крим та тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей. Особливо турбує значна захворюваність дітей у світі та смертність дітей, яка сягає 700 осіб щоденно. <br>Актуальність проблеми зумовлена наведеними даними та збільшенням кількості хворих на поширені та деструктивні форми туберкульозу легень. Провідним чинником при цьому залишається постійне збільшення кількості хворих на мультирезистентні форми, ефективність лікування яких не досягає 50&nbsp;%, тоді як ВООЗ критичною межею для досягнення стабілізації епідемічної ситуації вважає «ефективне лікування» на рівні 85 %.</p> <p><strong>Мета роботи</strong> — вивчити особливості сімейного туберкульозу на тлі амбулаторного лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз.</p> <p><strong>Матеріали та методи.</strong> Під нашим спостереженням було 157 сімей із різними формами туберкульозу легень. При обстеженні використано променеві, бактеріологічні, імуногенетичні методи. Членів сімей обстежували кожних 6 міс.</p> <p><strong>Результати та обговорення.</strong> Поміж контактерів після зазначеного терміну туберкульоз виявили у 162 осіб. Джерела туберкульозу (157) були бацилярними в 49,7 % випадків, контактери — у 43,8 %. Поміж хворих у групі джерел туберкульозу було 28 (35,9 %) осіб із мультирезистентним туберкульозом, а у групі контактерів — 32 (45,12 %) особи (р &lt; 0,05). Отже, причиною розвитку туберкульозу в контактерів виявилися не ізольовані від сімейства хворі на вперше виявлений туберкульоз.</p> <p><strong>Висновки.</strong> На підставі отриманих результатів можна з упевненістю констатувати, що якби були госпіталізовані хоча б зафіксовані бацилярні хворі, сімейних контактних хворих могло б не бути. Порівнявши усі джерела хворих на туберкульоз (157), можна уявити, що випадків сімейного туберкульозу (162) можна було б уникнути. На ігнорування однією ланкою епідемічного процесу (передачі інфекції, яка збільшується при контакті) природа «відповіла» збільшенням кількості хворих на сімейний туберкульоз на 5 осіб. Наголошуємо: йшлося лише про Сумський регіон і лише протягом обмеженого терміну.</p> І.Д. Дужий Г.П. Олещенко Л.А. Бондаренко Авторське право (c) 2021 2021-12-15 2021-12-15 4 16 20 10.30978/TB2021-4-16 Актуальні питання ведення хворих на мультирезистентний туберкульоз: міжнародний та національний досвід http://tubvil.com.ua/article/view/247166 Підготували Наталія Литвиненко, Юлія Сенько Авторське право (c) 2021 2021-12-15 2021-12-15 4 74 76 10.30978/TB2021-4-74 Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання ведення хворих на мультирезистентний туберкульоз: міжнародний та національний досвід» http://tubvil.com.ua/article/view/247172 - - Авторське право (c) 2021 2021-12-15 2021-12-15 4 77 104 10.30978/TB2021-4-77 Стандарти охорони здоров’я при туберкульозі http://tubvil.com.ua/article/view/247163 Затверджено наказом МОЗ України № 2161 від 06.10.2021 Авторське право (c) 2021 https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-06102021--2161-pro-vnesennja-zmin-do-standartiv--ohoroni-zdorov’ja-pri-tuberkulozi 2021-12-15 2021-12-15 4 43 61 Операційне керівництво ВООЗ щодо туберкульозу. Модуль 3: Встановлення діагнозу. Швидка діагностика для виявлення туберкульозу, оновлення 2021 року http://tubvil.com.ua/article/view/247164 Всесвітня Організація Охорони Здоров’я Переклад ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Авторське право (c) 2021 2021-12-15 2021-12-15 4 62 73