http://tubvil.com.ua/issue/feed Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція 2022-04-22T11:41:45+03:00 Ольга Берник (Olha Bernyk) vitapol3@gmail.com Open Journal Systems <p style="font-weight: bold; color: #404040; font-size: 100%; padding-top: 0;">Всеукраїнське спеціалізоване науково-практичне рецензоване видання для фтизіатрів, пульмонологів, терапевтів, інфекціоністів і торакальних хірургів, публікує результати фундаментальних досліджень у галузі фтизіатрії, пульмонології та інфектології, висвітлює науково-медичну і соціальну проблематику ВІЛ-інфекції/СНІД</p> <p>Заснований у 2010 році</p> <div class="aligncenter" style="width: 100%; height: 0; border-top: 1px solid #dddddd; font-size: 0;">-</div> <p><img src="http://tubvil.com.ua/public/site/images/lyubomyr87/usaid-path.jpg" alt="" width="277" height="48" /><br />Журнал опубліковано завдяки підтримці американського народу, наданої Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)</p> <div class="aligncenter" style="width: 100%; height: 0; border-top: 1px solid #dddddd; font-size: 0;">-</div> <p> </p> <table style="width: 547px;"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="126px"><img src="http://tubvil.com.ua/public/journals/481/petrenko_tub_redaktor.jpg" width="116" height="161" /></td> <td valign="bottom"><strong>Головний редактор:</strong> Василь Іванович Петренко, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фтизіатрії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, голова наглядової ради дитячої клінічної туберкульозної лікарні м. Києва, науковий консультант міжнародної організації «Програма оптимальних технологій в охороні здоров’я» (США).</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Засновники видання:</strong> Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (<a href="http://nmuofficial.com/" target="_blank" rel="noopener">nmuofficial.com</a>), Приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ».</p> <p style="margin-top: .3em;"><strong>Свідоцтво про державну реєстрацію:</strong> КВ № 16607-5079Р від 05.05.2010 р.</p> <p style="margin-top: .3em;"><strong>Видавець:</strong> ПП «ІНПОЛ ЛТМ».</p> <p style="margin-top: .3em;"><strong>Мова видання:</strong> українська, англійська.</p> <p style="margin-top: .3em;"><strong>Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук:</strong> Наказ МОН України від 17.03.2020 № 409 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Категорія "Б").</p> <p style="margin-top: .3em;">Журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних системах та спеціалізованих каталогах Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, Scientific Indexing Services, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef, 1findr, Dimensions, Scilit, Lens, Microsoft Academic, Naver, BASE, Worldcat, EuroPub, Sciencegate.</p> <p style="margin-top: .3em;">Журнал внесено до загальнодержавних баз даних «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, «Наукова періодика України». Матеріали публікуються в УРЖ «Джерело».</p> <p style="margin-top: .3em;">Статті, опубліковані в журналі «Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція», отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.</p> <p style="margin-top: .3em;"><strong>Періодичність виходу:</strong> 4 рази на рік.</p> <p><strong>ISSN:</strong> 2220-5071 (Print), 2522-1094 (Online).</p> <p><strong>DOI:</strong> 10.30978/TB.</p> <p style="margin-top: .3em;"><strong>Сайт:</strong> <a href="http://tubvil.com.ua">tubvil.com.ua</a></p> <div class="aligncenter" style="width: 100%; height: 0; border-top: 1px solid #dddddd; font-size: 0;">-</div> http://tubvil.com.ua/article/view/255360 Утрати потенційних років життя внаслідок передчасної смерті у найбільших містах України: внесок інфекційних хвороб 2022-04-20T14:56:10+03:00 Н.О. Рингач n_ryngach@ukr.net <p><strong>Мета роботи</strong> — оцінити демографічні втрати через передчасну смерть унаслідок інфекційних хвороб за показниками втрачених років потенційного життя (ВРПЖ) у п’яти метрополісах України протягом 2005—2019 рр., виявити відмінності у значущості двох основних причин (ВІЛ/СНІДу та туберкульозу) та трансформацію їхніх змін з часом.</p> <p><strong>Матеріали та методи.</strong> Матеріали — дані Державної служби статистики України стосовно розподілу померлих за статтю, віковими групами та причинами смерті за підсумками року у п’яти найбільших містах України (Дніпро, Київ, Львів, Одеса та Харків) у динаміці протягом 2005—2019 рр. Вибрано летальні випадки, віднесені до класу І МКХ-10 «Деякі інфекційні та паразитарні хвороби». Застосовано метод потенціальної демографії та метод стандартизації за віком (європейський стандарт). Розраховано абсолютну кількість втрат років потенційного життя від інфекційної патології до досягнення віку 65 років, стандартизовані показники втрачених років потенційного життя для окремих міст та середнє їхнє значення для всіх п’яти метрополісів (із дезагрегацією за статтю).</p> <p><strong>Результати та обговорення.</strong> Середній сумарний показник ВРПЖ для всіх п’яти міст зменшився за 2005—2019 рр. з 1063,6 до 491,5 людино-років на 100 тис. населення. Найвагомішим внесок інфекційної патології у 2019 р. був в Одесі (12,8 % усіх втрат), а найменшим (3,3 %) — у Харкові. Серед чоловіків утрати більші, середній для всіх п’яти міст показник у 2019 р. був майже вдвічі вищим (в 1,9 разу), ніж серед жінок. Відбулася «ротація» двох основних захворювань інфекційної етіології. У всіх містах за досліджуваний період зросла значущість ВІЛ/СНІДу у формуванні утрат унаслідок передчасної смертності. Частка в обсязі втрат від усіх інфекційних хвороб зросла у чотирьох містах із п’яти (за винятком Харкова) і перевищила частку туберкульозу.</p> <p><strong>Висновки.</strong> Використання методики розрахунку ВРПЖ як інструмента оцінювання тягаря передчасної смертності рекомендовано для вибору пріоритетів діяльності, спрямованої на зниження втрат людського життя та досягнення цілей сталого розвитку, а також для моніторингу й оцінювання її ефективності.</p> 2022-04-04T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 http://tubvil.com.ua/article/view/255507 До 70-річчя Василя Івановича Петренка 2022-04-22T11:41:45+03:00 . bondarenko1yaroslava@gmail.com 2022-04-04T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 http://tubvil.com.ua/article/view/255438 Практичні питання астми й алергії та COVID-19 Огляд літератури. Частина ІІ 2022-04-21T12:02:06+03:00 Л. ДюБаске pulmonology@bsmu.edu.ua Л.Д. Тодоріко pulmonology@bsmu.edu.ua Г.Д. Коваль pulmonology@bsmu.edu.ua С.Д. Юр’єв pulmonology@bsmu.edu.ua І.О. Сем’янів pulmonology@bsmu.edu.ua Н.В. Пашковська pulmonology@bsmu.edu.ua О.С. Шевченко diva5002007@yahoo.com <p>Оскільки агресивний вірус SARS-CoV-2 переважно уражає легені, у більшості пацієнтів з бронхіальною астмою є наявним підвищений ризик зараження та, ймовірно, потенційно більш тяжчий перебіг COVID-19.<br>Матеріали та методи. Використано доступ до різноманітних повнотекстових і реферативних баз даних.<br>Астма та супутній алергійний риніт є поширеною патологією серед населення. Спільним імунологічним патогенезом є назально-бронхіальний рефлекс, сенсибілізація до алергенів та епідеміологічні дослідження, які пов’язують астму та алергію. Існує взаємозв’язок функцій верхніх і нижніх дихальних шляхів, зв’язок, що діє напрямком від пазух до легень. Крім того, у населення спостерігається супутня поява астми та алергійного риніту. Обидва захворювання реагують на подібне лікування, включаючи антигістамінну терапію, яка може полегшити алергійний риніт, а також потенційно допомогти полегшити симптоми астми.<br>Вагомою проблемою для практичної медицини є те, що часто пацієнти із синдромом бронхообструкції та алергії бояться ризику пов'язаного зі зверненням по медичну допомогу під час пандемії COVID-19 та можуть плутати алергічні симптоми із симптомами коронавірусної інфекції.<br>Американським центром контролю та профілактики захворювань виділено алгоритми надання медичної допомоги, не пов’язаної з COVID-19, під час пандемії: швидко виявляти та реагувати на збільшення кількості випадків COVID-19 серед пацієнтів з астмою; надавати допомогу в найбільш безпечний спосіб; враховувати, що послуги, можливо, доведеться поступово розширювати.<br>Метою аналізу, наведеного у цій роботі, є оцінка та прогноз перспектив установлення контролю над бронхіальною астмою та алергійними захворюваннями в умовах пандемії COVID-19.</p> 2022-04-04T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 http://tubvil.com.ua/article/view/255364 Порядок організації виявлення туберкульозу та латентної туберкульозної інфекції 2022-04-20T15:07:44+03:00 Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України 16 лютого 2022 р. № 302 sheremeta2807@gmail.com 2022-04-04T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 http://tubvil.com.ua/article/view/255372 Про затвердження Стандартів охорони здоров’я доконтактної та постконтактної медикаментозної профілактики ВІЛ-інфекції 2022-04-20T15:24:23+03:00 Наказ Мінітерства охорони здоров’я від 05.02.2021 № 189 sheremeta2807@gmail.com 2022-04-04T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 http://tubvil.com.ua/article/view/255447 Зведена настанова ВООЗ із туберкульозу. Модуль 5: Ведення туберкульозу в дітей і підлітків 2022-04-21T12:51:26+03:00 Всесвітня організація охорони здоров’я; Переклад ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» sheremeta2807@gmail.com 2022-04-04T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 http://tubvil.com.ua/article/view/255449 Використання альтернативних зразків в картриджах GeneXpert MTB/RIF у GeneXpert MTB/RIF Ultra для діагностики легеневого і позалегеневого туберкульозу та туберкульозу у дорослих і дітей в Україні 2022-04-21T13:00:31+03:00 Міністерство охорони здоров’я України bondarenko1yaroslava@gmail.com Національна академія медичних наук України bondarenko1yaroslava@gmail.com Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи bondarenko1yaroslava@gmail.com 2022-04-04T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 http://tubvil.com.ua/article/view/255452 Рекомендації щодо обмеження поширення COVID-19 у закладах охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на туберкульоз 2022-04-21T13:19:01+03:00 Центр громадського здоров’я МОЗ України bondarenko1yaroslava@gmail.com Лікарі без кордонів bondarenko1yaroslava@gmail.com 2022-04-04T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 http://tubvil.com.ua/article/view/255416 Результати впровадження нових методів діагностики туберкульозу серед дітей у 12 регіонах України 2022-04-21T08:54:13+03:00 О. Павлова opavlova@path.org О. Дюжева opavlova@path.org Л. Скоклюк opavlova@path.org Н. Жеребко opavlova@path.org А. Барбова anna99987@gmail.com Г. Дравнієце opavlova@path.org <p><strong>Мета роботи</strong> — підвищити ефективність та якість діагностики туберкульозу (TБ) у дітей через розширення тестування «неінвазивних» зразків, розроблення алгоритму інтеграції потенціалу дослідження таких зразків до рутинних педіатричних протитуберкульозних послуг у різних умовах та опанування навичками проведення лабораторних процедур щодо тестування зразків фекалій.</p> <p><strong>Матеріали та методи.</strong> У рамках проєкту «Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні», який реалізується організацією РАТН за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвит­­ку (USAID), розпочалося пілотне впровадження діагностики легеневого ТБ у дітей із використанням картриджів Xpert MTB/RIF Ultra як первинного діагностичного тесту для зразка фекалій. <br>На етапі діагностики до початку лікування протитуберкульозними препаратами обстежували усіх дітей віком до 5 років, а також дітей віком до 15 років із попереднім діагнозом «туберкульоз», які не&nbsp;можуть продукувати мокротиння або у яких є труднощі з отриманням іншого діагностичного ­матеріалу.</p> <p><strong>Результати та обговорення.</strong> Отримані проміжні результати досить обнадійливі для впровадження таких тестів на усій території України. Використання зразків фекалій, отримання яких не потребує інвазивних маніпуляцій, може позитивно вплинути на показники лабораторного підтвердження діагнозу ТБ у дитячого населення, адже у 12,8 % отримано позитивний результат, а у 8,5 % досліджень позитивний результат тесту тільки з фекаліями і негативний із промивними водами шлунка.</p> <p><strong>Висновки.</strong> Результати впровадження методу допоможуть виявити та обґрунтувати необхідні зміни до алгоритму діагностики ТБ у дітей віком до 5 років або дітей віком до 15 років, які не можуть продукувати мокротиння або в разі утрудненого отримання іншого діагностичного матеріалу.</p> 2022-04-04T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 http://tubvil.com.ua/article/view/255391 Аналіз захворюваності на вперше виявлений активний позалегеневий туберкульоз в Україні та Сумській області 2022-04-20T18:44:16+03:00 І.Д. Дужий gensurgery@med.sumdu.edu.ua Г.П. Олещенко g.oleschenko@med.sumdu.edu.ua М.Ю. Шевченко mxm.shevchenko@gmail.com Ю.Ю. Шевченко y.shevchenko@med.sumdu.edu.ua Н.В. Яркова cool.yarkova@ukr.net <p><strong>Мета роботи</strong> — вивчити стан та проаналізувати захворюваність на вперше в житті встановлений активний позалегеневий туберкульоз (ТБ) серед мешканців Сумщини в період 2004—2020 рр.</p> <p><strong>Матеріали та методи.</strong> Ретроспективно вивчено та проведено статистичний аналіз захворюваності на ТБ мешканців Сумської області, узятих на облік у 2004—2020 рр.</p> <p><strong>Результати та обговорення.</strong> За результатами ретроспективного статистичного аналізу захворюваності на ТБ протягом 2004—2020 рр. у Сумській області зареєстровано 9664 хворих на ТБ. За інтенсивністю захворюваності на ТБ Сумська область перебувала на середньому рівні серед інших областей України.<br>Захворюваність на ТБ у Сумській області з 2004 до 2019 р. залишалася на одному рівні (46,4&nbsp;та 47,4&nbsp;на 100 тис. населення відповідно). В Україні в ці роки відбулося зменшення захворюваності з 72,0 до 47,6 на 100 тис. населення. Говорити про позитивну динаміку цього показника неможливо. Швидше вона є негативною, оскільки пов’язана з виключенням зі статистичного обліку окупованих територій Донецької і Луганської областей та АР Криму.<br>Частка дітей у загальній структурі захворюваності на ТБ у Сумській області зросла від 2,2&nbsp;% у 2004&nbsp;р. до 2,7 % у 2020 р.<br>Кількість хворих на позалегеневий ТБ у Сумській області складає 14,6 %, а в Україні — 10,7&nbsp;%. При цьому 68 % дітей віком до 14 років Сумської області, які захворіли на ТБ протягом вивчених (2004—2020) років, мали позалегеневу локалізацію туберкульозного процесу, що на 11,3 % більше відповідного показника в Україні в цілому. Частка позалегеневого ТБ у підлітків віком 15—17 років становила 27,9 %. На жаль, тенденція до зниження захворюваності на ТБ, зокрема позалегеневий, у цих вікових групах не спостерігається. Переважання позалегеневого ТБ в дітей та у підлітків віком 15—17 років є свідченням значних організаційних прорахунків у фтизіатричній галузі та в наданні медичної допомоги в Україні в цілому.</p> <p><strong>Висновки.</strong> Захворюваність на ТБ у Сумській області з 2004 по 2019 рр. залишалася на одному рівні (46,4 та 47,4 на 100 тис. населення відповідно). Кількість хворих на позалегеневий ТБ&nbsp;— 14,6 %, а в Україні — 10,7 %. Частка позалегеневого ТБ (68 %) у дітей і підлітків віком 15—17 років (27,9 %) порівняно з такою в Україні (56,7 та 15,9 % відповідно) є надзвичайно несприятливим показником, який свідчить про відсутність у нашій країні фахівців з позалегеневого ТБ.</p> 2022-04-04T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 http://tubvil.com.ua/article/view/255428 Використання методу Xpert MTB/XDR в алгоритмі лабораторної діагностики туберкульозу для швидкого виявлення випадків мультирезистентного туберкульозу та туберкульозу з розширеною резистентністю в Україні 2022-04-21T10:49:40+03:00 О.А. Журило microbio@ifp.kiev.ua А.І. Барбова anna99987@gmail.com П.С. Трофімова microbio@ifp.kiev.ua С.В. Миронченко microbio@ifp.kiev.ua <p><strong>Мета роботи</strong> — вивчення можливості імплементації методу Xpert MTB/XDR в алгоритм діагностики туберкульозу (ТБ) в Україні.</p> <p><strong>Матеріали та методи.</strong> Вивчено 51 штам M. tuberculosis (МБТ) за допомогою картриджів Xpert MTB/XDR, методу LPA і в системі ВАСТЕС: 16 штамів МБТ контрольної панелі з відомими результатами фенотипічного (фТМЧ) та генотипічного (гТМЧ) тесту едикаментозної чутливості; 35 штамів МБТ, що були виділені від хворих з ТБ з результатами Xpert MTB/RIF ULTRA. Методи Xpert MTB/RIF ULTRA, Xpert MTB/XDR, LPA-аналіз застосовувались для визначення мутацій, що асоційовані зі стійкістю (МС) до препаратів.</p> <p><strong>Результати та обговорення.</strong> Аналіз резистентності МБТ до ізоніазиду (H) виявив лише 2 дискордантних результати при використанні Xpert MTB/XDR та ВАСТЕС.<br>У 2-х випадках за допомогою досліджень в картриджах Xpert MTB/XDR виявлений низький рівень резистентності до H, що пов’язано з мутаціями або в інтергенному регіоні oxyR-ahpC та/або в промоторі inhA, оскільки одночасно з фенотипічною резистентністю до H в цих штамах виявлена ще й стійкість до етіонаміду (Et), яка вказує на наявність мутацій саме в промоторі inhA. Низький рівень резистентності до H був підтверджений при проведенні LPA-тестування та були виявлені мутації в гені inhA.<br>Результати резистентності до фторхінолонів (Q), канаміцину (Km), капреоміцину (Cm) і Еt, які отримані за допомогою картриджів Xpert MTB/XDR і LPA-тестуванням співпали.</p> <p><strong>Висновки.</strong> Аналіз профілю МС штамів МБТ міжнародної панелі та МБТ від пацієнтів з ТБ з відомими мутаціями за результатами LPA і визначеною фТМЧ до препаратів I-го і II-го ряду та результатами MC цих МБТ, визначених за допомогою методу Xpert MTB/XDR, виявив його високу ефективність.<br>Результати досліджень щодо виявлення МБТ, резистентних до H, Q, Аm та Еt за допомогою методів Xpert MTB/XDR і LPA співпали. Швидка детекція МС МБТ до цих препаратів є ключовим моментом для прийняття рішення щодо вибору схем лікування пацієнтів з ТБ.<br>Методику визначення профілю МС штамів МБТ з використанням тесту Xpert MTB/XDR можна імплементувати в алгоритм діагностики ТБ в Україні.</p> 2022-04-04T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 http://tubvil.com.ua/article/view/255433 Рівень нейтрофільної еластази як показання до хірургічного лікування туберкульозу легень 2022-04-21T11:12:08+03:00 І.Д. Дужий gensurgery@med.sumdu.edu.ua Г.П. Олещенко g.oleschenko@med.sumdu.edu.ua І.Я. Гресько i.gresko@med.sumdu.edu.ua В.Я. Пак v.pak@med.sumdu.edu.ua <p>Патогенез туберкульозу є складним, участь у ньому протеолітичної системи не викликає сумнівів, принаймні у фазу розпаду. Уточнення цієї ланки патогенезу, на нашу думку, зможе розширити діагностичні можливості та можливості лікування туберкульозу легень, зокрема й хірургічного. Проте стан протеолітичної системи та її окремих складових частин при туберкульозі практично не вивчався, що підкреслює актуальність проблеми.</p> <p><strong>Мета роботи</strong> — вивчити рівень нейтрофільної еластази (НЕ) як провідного ферменту протеолітичної системи у хворих на туберкульоз легень не лише для розширення діагностичних можливостей за підозри на туберкульоз, а й для уточнення особливостей його перебігу та можливого обсягу і показань до хірургічного втручання.</p> <p><strong>Матеріали та методи.</strong> Під нашим клінічним спостереженням перебували 66 хворих на туберкульоз легень, яких було поділено на дві групи залежно від стійкості мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів. Першу групу склали 39 (59,1 %) осіб, у яких мікобактерії були чутливими до протитуберкульозних препаратів. До другої групи увійшли 27 (40,9 %) досліджених із мультирезистентним туберкульозом легень.</p> <p><strong>Результати та обговорення.</strong> Встановлено, що у хворих на чутливі форми специфічного процесу рівень еластази перебував у межах 35,2—215,1 нмоль/хв ⋅ мл і в середньому становив 110,1 нмоль/хв ⋅ мл. У хворих на мультирезистентний туберкульоз (друга група) рівень еластази перебував у межах 34,6—163,1 нмоль/хв ⋅ мл, що в середньому становило 78,4 нмоль/хв ⋅ мл (р &lt; 0,05). Найвищий рівень НЕ (93,0&nbsp;нмоль/хв ⋅ мл) мав місце у хворих на інфільтративний туберкульоз легень. За наявності дисемінованого туберкульозу легень рівень НЕ становив 74,5 нмоль/хв ⋅ мл, що значно менше (на 18,5 нмоль/хв ⋅ мл, або в 1,25 разу), ніж при інфільтративному. При туберкуломі значення еластази становило 68,1 нмоль/хв ⋅ мл. При фіброзно-кавернозному туберкульозі легень рівень НЕ був найнижчим (30,9 нмоль/хв ⋅ мл). </p> <p><strong>Висновки.</strong> Рівень нейтрофільної еластази у хворих на чутливий туберкульоз легень порівняно із хворими на мультирезистентний туберкульоз легень був достовірно вищим (в 1,4 разу). Зменшений рівень нейтрофільної еластази характеризує зменшену активність протеолітичної системи крові і може бути ознакою хронізації туберкульозного процесу, що обґрунтовує застосування хірургічного лікування.</p> 2022-04-04T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022