DOI: https://doi.org/10.30978/TB2018-1-48

Віддалені результати оперативних втручань з приводу туберкульозу легень

O. V. Khmel, I. A. Kalabukha

Анотація


Проведено оцінку віддалених наслідків хірургічного лікування хворих на туберкульоз легень залежно від поширеності туберкульозного процесу та виду оперативного втручання. За результатами анкетування 556 осіб, оперованих з приводу легеневого туберкульозу у термін від 1 до 9 років тому, оцінювали частоту випадків реактивації туберкульозу, ускладненого перебігу віддаленого післяопераційного періо­ду, а також летальність та причини смерті. Встановлено, що після сублобарних резекцій та лобектомій невдача лікування спостерігалася у 3,2 %, рецидив туберкульозу — у 2,2 %, емпієма плеври — у 1,1 %, бронхіальні нориці — у 0,8 %, серцево-судинна недостатність — у 1,3 % оперованих. Летальність становила 3,2 % за загальної клінічної ефективності 96,0 %. Після комбінованих резекцій та білобектомій неефективне лікування було у 8,9 %, рецидив туберкульозу — у 15,0 %, емпієма плеври — у 12,0 %, бронхіальні нориці — у 6,3 %, серцево-судинна недостатність — у 5,0 % оперованих. Летальність становила 12,6 % за загальної клінічної ефективності 87,4 %. Після пневмонектомій невдача лікування спостерігалася у 5,6 %, рецидив туберкульозу — у 5,6 %, емпієма плеври — у 3,8 %, бронхіальні нориці — у 3,8 %, серцево-судинна недостатність — у 3,8 % оперованих. Летальність становила 10,0 % за загальної підсумкової клінічної ефективності 90,0 %.


Ключові слова


туберкульоз легень; хірургічне лікування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Heints VT. Viddaleni rezultaty pnevmonektomii u khvorykh na tuberkuloz ta nespetsyfichni zakhvoriuvannia lehen u termin ponad 20 rokiv pislia operatsii (kliniko - funktsionalna kharakterystyka): Avtoref. dys. … k. med. n. Kyiv; 2006:20 (in Ukr).

Heints VT, Kalabukha IA, Radionov BV, Khmel OV. Zahalna yakist zhyttia khvorykh u viddalenomu periodi pislia pnevmonektomii vykonanoi z pryvodu tuberkulozu, abo KhNZL. Ukr pulmonol zhurn 2003;2:143 (in Ukr).

Eljkyn AV, Repyn Ju.M., Levashev JuN. Otdalennыe rezuljtatы khyrurghycheskogho lechenyja tuberkuleza leghkykh v zavysymosty ot massyvnosty bakteryovыdelenyja y lekarstvennoj ustojchyvosty vozbudytelja. Problemі tuberkuleza y boleznej leghkykh. 2003;5:28-31 (in Rus).

Ysmaylov ShSh, Erymbetov KD, Zetov ASh. Khyrurghycheskoe lechenye tuberkuleza leghkykh (metodycheskye rekomendacyy).Almatі; 2009:18 (in Rus).

Lapach SN, et al. Statystycheskye metodы v medyko-byologhycheskykh yssledovanyjakh s yspoljzovanyem Excel. Kyjiv. Moryon; 2000: 20 (in Rus).

Meljnyk VM, Novozhylova IO, Matusevych VGh, et al. Efektyvnistj likuvannja khvorykh na muljtyrezystentnyj tuberkuljoz v Ukrajini. Analiz oficijnoji zvitnosti. Ukr puljmonol zhurn. 2014;2:36-39 (in Ukr).

Radyonov BV, et al. Rukovodstvo po khyrurghyy tuberkuleza leghkykh. Dnepropetrovsk. RYA Dnepr-VAL; 2012:334 (in Rus).

Radyonov BV, Savenkov JuF, Kalabukha YA, Khmelj OV. Rukovodstvo po khyrurghyy tuberkuleza leghkykh. Dnipropetrovsjk. RIA Dnepr VAL; 2012:334 (in Rus).

Repyn JuM, Eljkyn AV. Khyrurghyja posleoperacyonnыkh recydyvov tuberkuleza leghkykh. SPb. Ghyppokrat; 2004:144 (in Rus).

Sabyrov ShJu, Dzhuraev ЕD, Rakhmanov ShA. Rezuljtatі khyrurghycheskogho lechenyja tuberkuleza leghkykh y plevrы. Ukr Puljmonol Zhurn. 2013;3:67 (in Rus).

Feshhenko JuI, Meljnyk VM, Matusevych VGh, Novozhylova IO. Naukovi pidkhody do vyrishennja problem tuberkuljozu. Ukr Puljmonol Zhurn. 2013;2:5-14 (in Ukr).

Jablonskyj PK, et al. Rolj torakaljnoj khyrurghyy v lechenyy tuberkuleza leghkykh (obzor lyteraturы y sobstvennыe nabljudenyja). Medycynskyj aljjans. 2014;3:4-10 (in Rus).

Dheda K, et al. The role of surgery in the treatment of pulmonary TB and multidrug-and extensively drug-resistant TB: WHO/Europe consensus paper URL: http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/tuberculosis/publications/2014/the-role-of-surgery-in-the-treatment-of-pulmonary-tb-and-multidrug-and-extensively-drug-resistant-tb (27.12.2017).

Marrone MT, et al. Surgical interventions for drug-resistant tuberculosis: a systematic review and meta-analysis. Int J Tuberc Lung Dis. 2013;17(1):6-16.

Migliori GB, et al. The collaborative group for meta-analysis of individual patient data in MDR-TB. Drug resistance beyond XDR TB: results from a large individual patient data meta-analysis. Eur Respir J. 2012;10:88-95.

Somocurcio JG, Sotomayor A, Shin S, et al. Surgery for patients with drug-resistant tuberculosis: report of 121 cases receiving community-based treatment in Lima, Peru. Thorax. 2007;62(5):416-421.

WHO treatment guidelines for drug-resistant tuberculosis 2016 update: WHO/URL: http://www.who.int/iris/handle/10665/250125(27.12.2017).
© Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція, 2019
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2019