DOI: https://doi.org/10.30978/TB2020-2-21

Лабораторна діагностика імуноопосередкованих реакцій гіперчутливості до препаратів у хворих на туберкульоз легень

О.M. Rekalova, Yu.О. Matvienko, O.R. Panasyukova, N.I. Grabchenko, S.G. Yasir, T.V. Tlustova, А.V. Taranenko

Анотація


На сьогодні немає уніфікованих та стандартизованих лабораторних методів діагностики алергійних реакцій до протитуберкульозних препаратів.

Мета роботи — оптимізувати методи лабораторної діагностики реакцій гіперчутливості до протитуберкульозних препаратів у хворих на туберкульоз легень та з’ясувати імунологічні механізми таких реакцій.

Матеріали та методи. Клініко­імунологічне обстеження було проведено у 39 хворих на туберкульоз легень, яких поділили на дві групи: 1-ша — з наявністю клінічних виявів гіперчутливості до протитуберкульозних лікарських засобів; 2-га — без видимих клінічних ознак гіперчутливості. Для виявлення непереносності протитуберкульозних препаратів I ряду in vitro було проведено імунологічні тести: активації базофілів, визначення рівнів сироваткової триптази, рівнів загального та специфічного IgE, IgEsp, реакцію седиментації еритроцитів (РСЕ) з препаратами.

Результати та обговорення. За наявності клінічних ознак алергії у хворих 1-ї групи реєстрували в крові зростання рівнів: триптази, загального IgE, специфічних IgEsp до рифампіцину та етамбутолу. Частота позитивних значень РСЕ на ізоніазид була вірогідно вищою в 1-й групі. РСЕ корелювала з кількістю активованих базофілів та активованих рецепторів на них, рівнем триптази та загальним IgE.

Висновки. Найінформативнішими тестами in vitro при розвитку клінічних ознак алергії у хворих на туберкульоз для виявлення причинного препарату є: для рифампіцину та етамбутолу — рівень специфічних IgEsp; для ізоніазиду — реакція седиментації еритроцитів. Використання базофільного тесту є обмеженим під час діагностування імуноопосередкованих алергійних реакцій до протитуберкульозних препаратів І ряду.


Ключові слова


туберкульоз легень; медикаментозна алергія; реакції гіперчутливості; лабораторна діагностика

Повний текст:

PDF

Посилання


Baluda VP, Baluda MV, Deianov NY і dr. Fyzyolohyia systemy hemostaza / (Rus). M. Medytsyna;1995:243.

Vaschenko VY, Vylianynov VN. Eryptoz (kvazyapoptoz) erytrotsytov cheloveka y eho rol v lekarstvennoj terapyy. Obzory po klynycheskoj farmakolohyy y lekarstvennoj terapyy. 2019;17(3):5-38. doi: 0.7816/RCF1735-38. (in Rus)

Instruktsiia do naboru IOTest CD63-Fitc. Beckman Coulter. 2011:2 (in Ukr).

Kajdashev YP. Hyperchustvytelnost'k lekarstvennym preparatam: rukovodstvo dlia vrachej. (Rus). K. Medknyha; 2016:288.

Kashuba OV. Pobichni reaktsii, sprychyneni likarskymy zasobamy: terminolohiia ta klasyfikatsiia, mekhanizmy rozvytku i klinichni proiavy. Farmakolohiia ta likarska toksykolohiia. 2013;3:80-92 (in Ukr).

Kyrdej EH, Dmytryeva LL. Rol erytrotsytov v rehuliatsyy y realyzatsyy ymmunnoho otveta. Sybyrskyj medytsynskyj zhurnal. 1995;3(4):5-8. (in Rus)

Kozynets HY. Kletky krovy y kostnoho mozgha. (Rus). M. MYA;2004:203.

Labys VV, Bazykian EA, Syzova SV, Zheleznyj VV, Bychkova NV. Bazofyl'nyj test v praktycheskoj medytsyne. Praktycheskaia medytsyna. 2019;17(1):76-79. (in Rus)

Lapach SN, Chubenko AV, Babich PN. Statisticheskiye metody v mediko-biologicheskikh issledovaniyakh s ispol'zovaniyem Excel. (Rus). K. MORION; 2000:320.

Lebediuk MM, Prokof'ieva NB, Levyts'ka KV, Ashanina IV. Shkirni pobichni reaktsii ta ikh korektsiia u patsiientiv na tli pryjomu protytuberkul'oznykh preparativ (ohliad literatury). Dermatovenerolohyia. Kosmetolohyia. Seksopatolohyia. 2015; 3-4:82-88. (in Ukr)

Myshyn VYu, Chukanov VY, Hryhor'ev YuH. Pobochnoe dejstvye protyvotuberkuleznykh preparatov pry standartnykh y yndyvydualyzyrovannykh rezhymakh khymyoterapyy. (Rus). M. Yzdatelstvo «Kompiuterburh»;2004:208. https://ftiza.su/pobochnoe-deystvie-protivotuberkuleznyih-preparatov/.

Nakaz MOZ Ukrayini N 916 vid 30.12.2015. Medikamentozna alergiya, vklyuchayuchi anafilaksiyu. Adaptovana klinichna nastanova, zasnovana na dokazah. Kyiv:207. (Ukr)

Pychuhyna LV. Dyahnostyka hyperchuvstvytel'nosty k lekarstvennym sredstvam s pomosch'iu protochnoj tsytofluorymetryy: http://labdiag.ru/stati/diag_giperchuvstv.pdf.

Pukhlyk BM, ta in. Problema likarskoi alerhii u khvorykh na tuberkuloz. Ukr pulmonol zhurn. 2002;1:47-51. (in Ukr)

Soloshenko EN. Ekspress-dyahnostyka lekarstvennykh dermatozov. Ynf lyst. (Rus). Kyiv;1983:2.

Sposob kolychestvennoho opredelenyia allerhenspetsyfycheskykh ymmunohlobulynov E v syvorotke (plazme) krovy: pat. 2 152 034 Rossyjskaia Federatsyia, MPK7 G 01 N 33/53, G 01 N 33/538. / Zajtseva NV y dr. ; zaiavytely y patentoobladately Permskyj nauchno-yssledovatel'skyj ynstytut detskoj ekopatolohyy. N 99118545/14 ; zaiavl. 27.08.1999; opubl. 27.06.2000. (Rus)

Unifikovanij klinichnij protokol pervinnoyi, vtorinnoyi (specializovanoyi) ta tretinnoyi (visokospecializovanoyi) medichnoyi dopomogi doroslim»: nakaz MOZ Ukrayini vid 04.09.2014 N 620. (Ukr). K.:128.

Boumiza R, et al. Marked improvement of the basophil activation test by detecting CD203c instead of CD63. Clin Exper Allergy. 2003;33:259-265.

Broz P, et al. Nonirritant intradermal skin test concentrations of ciprofloxacin, clarithromycin, and rifampicin. Allergy. 2012;67(5):647-652. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22435670.

Laroche D, et al. Biochemical markers of anaphylactoid reactions to drugs. Comparison of plasma histamine and tryptase. Anesthesiology. 1991;75:945-949.

O’Hehir RE, Holgate ST, Sheikh A. Middleton’s Allergy. Essentials, 2017:409. doi: 10.1016/C2013-0-18596-0.

Samsuddin Khan, et al. Patch-testing for the management of hypersensitivity reactions to second-line anti-tuberculosis drugs: a case report. BMC Research Notes. 2014;7:53. http://www.biomedcentral.com/1756-0500/7/537.

Schrijvers R, et al. Pathogenesis and diagnosis of delayed-type drug gipersensitivity reactions, from bedside to banch and back. Clin Transl Allergy. 2015;5:31.
© Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція, 2020
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2020