DOI: https://doi.org/10.30978/TB2018-4-48

Двоетапна діагностика Лайм-бореліозу (імуноферментний аналіз, імуноблот) у хворих на туберкульоз легень

L.P. Melnyk, L.A. Hryshchuk, М.I. Shkilna, N.A. Vasylieva

Анотація


Мета роботи — вивчити частоту інфікування бореліями у хворих на туберкульоз легень за допомогою двоетапної схеми діагностики (імуноферментний аналіз (ІФА) та імуноблот).

Матеріали та методи. Під час скринінгового дослідження Лайм-бореліозу обстежено 99 хворих на туберкульоз легень, яких лікували в стаціонарних умовах Тернопільського обласного проти­тубер­кульозного диспансеру протягом 2015—2017 рр. Використано двоетапну схему діагностики (ІФА та імуноблот). На першому етапі антитіла IgM та/або IgG до комплексу B. burgdorferi sensu lato у сироватці крові визначали за методом ІФА. За результатами першого етапу дослідження, зразки крові із сумнівними й позитивними результатами було повторно досліджено за методом імуноблоту.

Результати та обговорення. Антитіла хоча б одного класу IgM та/або IgG до комплексу B. bur­g­dor­feri sensu lato (B. burgdorferi, B. afzelii та B. garinii) виявлено у сироватці крові 25,2 % хворих на тубер­кульоз легень. Дослідження за методом імуноблоту (EUROLINE RN-AT) підтвердило присутність антитіл класу IgM і/чи IgG до антигенів комплексу B. burgdorferi sensu lato (B. burgdorferi sensu stricto, B. afzeliі та B. garinii; позитивні або проміжні знахідки) у 19 (76,0 %) із 25 респондентів з позитивними і проміжними результатами за першим етапом дослідження (ІФА).

Висновки. Поширеність інфікування бореліями у хворих на туберкульоз легень становила 25,2 % за першим етапом діагностики (ІФА) та 19,2 % — за другим (імуноблот), що вказує на потребу в двоетапній серологічній діагностиці Лайм-бореліозу.


Ключові слова


туберкульоз легень; Лайм-бореліоз; Borrelia burgdorferi; ІФА; імуноблот; антитіла; антигени

Повний текст:

PDF

Посилання


Davis NA, Islamova ZhI, Parpieva, NN, Belocerkovec VG, Osipova SO. Vliyaniye soputstvuyushchikh kishechnykh parazitozov na nekotoryye pokazateli immunnogo statusa u bolnykh tuberkulozom logkikh. [The effect of concomitant intestinal parasites onsome indicators of immune status in patients with lung tuberculosis].Tuberkulez i boleznilegkih. 2012;89(2):47-50 [in Rus.].

Andreychyn MA. (Ed.). Infektsiyni khvoroby u zahalniy praktytsi ta simeyniy medytsyni [Infectious diseases in generalpractice and family medicine]. Ternopil: TDMU, Ukrmedknyha; 2007:500 [in Ukr.].

Zadorozhna VI, Rudenko AO, Klius VYu. Laymborelioz - osoblyvo nebezpechna infektsiya. Zahrozy ta ryzyky. [Lymeborreliosis is a particularly dangerous infection. Threats and risks]. Veterynarna medytsyna: Zbirnyk naukovykh prats. 2017;103:30-32 [inUkr.].

Petrenko VI. Suchasnyy pohlyad na problem poyednanoyi potriynoyi infektsiyi: tuberkulozu, VIL/SNIDu, hepatytiv V i S. [A modern view of the problem of combined triple infections:tuberculosis, HIV/AIDS, hepatitis B and C]. Tuberkuloz, lehenevikhvoroby, VIL-infektsiya. 2010;4(11):5-12 [in Ukr.].

Feshchenko YuI, Melnyk VM, Zaikov SV, Veselovskiy LV, Lynnyk MI. Оsoblyvosti suchasnoi sytuatsii z tuberkulozu v ukraini. [Current tuberculosis epidemiologicalsituation in Ukraine]. Ukr Pulmonol J. 2016;1:5-9 [in Ukr.].

Vasylieva NА, Ivakhiv ОL, Каchоr VО, Аvsiukеvych ОYe,Voloshyn SB, Prodan АМ, Semеnyshyn ОB. Khvoroba Layma na Ternopilshchyni. [Lime-disease in Ternopil region]. Infektsiyni khvoroby. 2011;2:50-53 [in Ukr.].

Shkilna MI, Andreichyn MA, Korda MM, Klishch IM, Zaporozhan SY, Morochkovskyi RS. Chastota seropozytyvnykh osib do borelii sered pratsivnykiv lisovykh hospodarstv Zhytomyrskoi, Khmelnytskoi ta Volynskoi oblastei. [The frequency of seropositiveindividuals to the complexb. Burgdorferi sensu lato amongforestry workers of Zhytomyr, Khmelnytskyi and Volyn region]. Infektsiini khvoroby. 2018;3(93):18-25 [in Ukr.].

Shkilna MI. Laym-borelioz u pratsivnykiv lisovykh hospodarstv Ternopilskoyi oblasti. [Lyme-borreliosis in forestry workersof Ternopil region]. Infektsiyni khvoroby. 2016;1(83):36-40 [in Ukr.].

Buczek A, Rudek A, Bartosik K, Szymanska J, Wojcik-Fatla A. Seroepidemiological study of Lyme borreliosis among forestrywor­kers in southern Poland. Ann Agric Envіron Med. 2009;16:257-261.

CDC. «Recommendations for test performance and interpretation from the second national conference on serologic diagnosis of Lyme disease», 1995.

World Health Organization, Global Tuberculosis Report 2018: WHO Report 2018, Geneva; 2018:242.
© Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція, 2019
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2019